Leidimai medžiams pjauti

  • Leidimai medžiams ir krūmams nupjauti arba genėti
Leidimai medžiams ir krūmams nupjauti arba genėti

 

Leidimai medžiams pjauti arba genėti išduodami savivaldybėse arba seniūnijose.

MEDŽIŲ PJOVIMO PRAŠYMAS KAUNE

MEDŽIŲ PJOVIMO PRAŠYMAS VILNIUJE

Norime atkreipti dėmesį, kad ne visiems medžiams reikalingi leidimai.

Įmonės, bendrijos, privačiose valdose gyvenantys kauniečiai, norintys genėti arba nupjauti medžius ar krūmus augančius jų nuosavose valdose, turi gauti leidimus tik dėl tų medžių ar krūmų, kurie yra saugotini. Visi saugotini augalai privačiose valdose yra įrašyti žemės sklypo ribų plane bei žemės nuosavybės dokumentuose. Dėl tokių medžių bei krūmų genėjimo, nupjovimo gyventojai turi tiesiogiai kreiptis į savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrių.

Kartu su prašymu genėti arba nupjauti medžius bei krūmus, augančius privačioje valdoje, gyventojai turi pateikti valdos nuosavybės dokumentų kopijas, žemės sklypo ribų plano kopiją, kuriame turi būti nurodyti arba pažymėti norimi genėti (pjauti) medžiai. Aplinkos apsaugos skyriaus medžių genėjimui (pjovimui) išduoti leidimai galioja 1 metus.

Prašymas Kauno mieste

Vyr. specialistas Ovidijus Petrulis. Tel.: 8 37 422660;
ovidijus.petrulis@kaunas.lt

Dokumentų pridavimas:
Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas
(prie pirmo langelio)

Prašymas Vilniaus mieste

Vyr specialistas Marius Pabrieža. Tel.: 8 5 2112742

marius.pabrieza@vilnius.lt

Dokumentų pridavimas:
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
 

1. Medžių ir krūmų priežiūros, nupjovimo ir sodinimo tvarka (toliau – tvarka) nustato ne miško žemėje augančių saugotinų medžių ir krūmų apsaugos, priežiūros ir nuostolių juos iškirtus atlyginimo reikalavimus.

 2. Nesaugotinus medžius, krūmus, vijoklinius augalus, taip pat vaismedžius ir vaiskrūmius žemės savininkai tvarko savo nuožiūra.
Šioje tvarkoje vartojamos šios sąvokos:

3.1. Genėjimas – dalinis medžių ir krūmų šakų šalinimas, reguliuojant medžių ir krūmų augimą, formuojant lają.

3.2. Karpymas – medžių ir krūmų viršūnių, smulkių šakų, ūglių šalinimas, suteikiant jų lajoms norimą formą.

3.3. Krūmas – daugiametis sumedėjęs augalas su keliais maždaug vienodo storio stiebais, kurie šakojasi prie pat žemės paviršiaus.

 Laja – medžio šakų ir lapų visuma.
 Medis – daugiametis sumedėjęs augalas, turintis stiebą (kamieną) ir šakų vainiką.

3.6. Nupjovimas – medžių ir krūmų nupjovimas, kirtimas ar kitoks pašalinimas, sunaikinimas.

3.7. Ramybės periodas – nepalankus augalo vegetacijai periodas, kurio metu visi gyvybės procesai labai sulėtėja.

3.8. Saugotini medžiai ir krūmai – visi medžiai, jų grupės ir krūmai (išskyrus vaismedžius ir vijoklinius augalus), augantys valstybinėje ir nuomojamoje žemėje, taip pat inventorizuoti ir paskelbti saugotinais medžiais ir krūmais, augantys privačiose valdose.

3.9. Skeletinė šaka – stambi šaka, iš kurios išaugs smulkios šakos.

3.10. Šaka – šakoto stiebo sudedamoji dalis.

3.11. Šaknis – augalo mitybos ir įsisavinimo dirvožemyje organas.

3.12. Vegetacijos periodas – metų laikotarpis ir augalo gyvavimo laikotarpis, kai vyksta intensyvus antžeminės bei požeminės augalo dalių augimas ir vystymąsis.

3.13. Vijokliniai augalai (lianos) – augalai su vienu ar keliais daugiamečiais stiebais, kuriais prisitvirtina prie natūralių ar dirbtinių atramų.

3.14.  Želdiniai – savaime augantys ar pasodinti augalai (medžiai, krūmai, žolės, gėlės). 

3.15. Želdynas – želdiniais apsodintas plotas (skveras, parkas).

3.16. Želdinių pertvarkymas – toks želdinių pertvarkymas, kai vieni neatitinkantys reikalavimų želdiniai yra naikinami, o kiti – naujai sodinami, įrengiami.

3.17. Želdiniai ne miško žemėje – želdiniai, augantys žemės ūkio, konservacinės ir kitos paskirties žemėje, išskyrus miško tikslinės paskirties žemę.

3.18. Želdinių žalojimas – šakų laužymas, žievės lupimas nuo kamieno, kamieno tašymas ar kapojimas, žemės nukasimas nuo šaknų, dalies šaknų nukirtimas ar kitoks pašalinimas, cheminių medžiagų naudojimas.

4. Saugotinus medžius ir krūmus nupjauti, persodinti ar genėti galima tik gavus Savivaldybės administracijos  Miesto plėtros  departamento Aplinkos apsaugos skyriaus (toliau – Aplinkos apsaugos skyrius) leidimą, suderintą su Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno miesto agentūra.

5. Leidimai nupjauti, genėti ar persodinti saugotinus medžius ir krūmus gali būti išduodami tik žemės valdytojui, savininkui ar nuomotojui, kuriems pavesta saugoti ir prižiūrėti želdinius.

6. Leidimai pašalinti ar kitaip pertvarkyti želdinius išduodami fiziniams ir juridiniams asmenims (įskaitant ir seniūnijas), pateikusiems motyvuotą prašymą bei žemės nuosavybės dokumentų ar suderintų želdinių pertvarkymo projektų kopijas.

7. Želdynų pertvarkymo ir kiti projektavimo dokumentai, susiję su medžių nupjovimu ar persodinimu, pirmiausia turi būti suderinti su Aplinkos apsaugos skyriaus vedėju ar jo pavaduotoju ir Aplinkos ministerijos Kauno regiono Aplinkos apsaugos departamento specialistu.

8. Savivaldybės išduodamą leidimą reikia derinti su žemės valdytoju ar savininku, kai želdiniai, augantys jo žemėje, nupjaunami ar pertvarkomi ne jo noru.

9. Leidimas tvarkyti želdinius išduodamas per 30 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo Aplinkos apsaugos skyriaus žurnale datos ir galioja 1 metus nuo išdavimo datos.

 

10. Saugotinų medžių ir krūmų nupjovimas ar kitoks pertvarkymas be leidimo ar pasibaigus leidimo galiojimo terminui laikomas savavališku.

Vėjavartos, vėjalaužos, snieglaužos ir sausuoliai nupjaunami operatyviai be leidimo.

12. Medžiams ir krūmams,  augantiems ant statinių ar jų dalių, nupjauti ar kitaip pertvarkyti leidimo nereikia.

13. Be leidimo leidžiama karpyti medžių šakas, kurios užstoja kelio ženklus (šiuos darbus vykdo  tam  įgaliotos   institucijos  ar  įmonės). 

14. Leidimo pašalinti želdinius, augančius požeminių tinklų apsaugos zonose, nereikia, kai likviduojamos avarijų pasekmės. Numatomi nupjauti medžiai pažymimi specialiu žymekliu ar dažais.

15. Leidimas pašalinti ar kitaip pertvarkyti želdinius gali būti neišduodamas, jeigu asmuo, pateikęs prašymą, anksčiau yra pažeidęs šios tvarkos reikalavimus.

16. Nupjaunamų saugotinų medžių ir krūmų vertę prieš išduodamas leidimą apskaičiuoja Aplinkos apsaugos skyrius. Medžių ir krūmų vertė nustatoma pagal Aplinkos ministerijos  patvirtintus bazinius įkainius.

17. Apskaičiuota pinigų suma pervedama į Specialiąją savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos sąskaitą ir naudojama želdiniams įveisti ir prižiūrėti.

18. Saugotinų medžių ir krūmų vertė neapskaičiuojama, jeigu jie:

18.1. genimi ar persodinami;

18.2. auga arčiau statinių, nei numatyta respublikinėse statybos normose ,,Miestų ir gyvenviečių sodybos“ RSN 151-92 (Žin., 1997, Nr. 60-1432);

18.3. yra nudžiūvę, išpuvę ir pavojingai pasvirę;

18.4. auga kapavietėse, gadina paminklus, antkapius, kapinių tvorą;

18.5. auga Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996,  Nr. 2-43), nustatytose juostose ir zonose.

19. Saugotinų medžių ir krūmų vertė taip pat neapskaičiuojama, jei žemės savininkai ar valdytojai įsipareigoja pagal suderintą projektą pasodinti numatytų medžių ir krūmų rūšių skaičių ir juos prižiūrėti 3 metus.

20. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Želdinių  apsaugos, priežiūros ir   tvarkymo komisija sprendžia svarbių teritoriniu bei vertingų dendrologiniu požiūriu medžių ir krūmų priežiūros, nupjovimo ar kitus želdynų pertvarkymo klausimus.

21. Valstybinėje ir nuomojamoje žemėje augantys saugotini medžiai ir krūmai prižiūrimi Savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus (Savivaldybės biudžeto) arba žemės naudotojo lėšomis.

22. Privačiose valdose augantys saugotini medžiai ir krūmai tvarkomi žemės savininkų lėšomis.

23. Už tinkamą želdinių priežiūrą atsako valstybinės ir nuomojamos žemės valdytojai bei privačių valdų savininkai.

24. Medžiai genimi vadovaujantis Medžių genėjimo urbanizuotose teritorijose taisyklėmis (Žin., 2002, Nr. 25-911). Medžius galima genėti tik pagal rekomendacijas, pridedamas prie išduodamų leidimų.

25. Vegetacijos periodu be leidimo gali būti keletą kartų karpomos gyvatvorės.

26. Už saugotinų medžių ir krūmų priežiūrą (genėjimo būdas, laikas, skeletinių ir kitų šakų žaizdų uždažymas ir kt.) atsako žemės savininkai ir asmenys, kuriems išduoti leidimai tvarkyti saugotinus medžius ir krūmus.

27. Želdinių vieta neprarandama juos savavališkai persodinus, nupjovus ar kitaip sunaikinus. Tai taikoma visiems saugotiniems medžiams ir krūmams, išskyrus augančius privačiose valdose.

28. Atliekant statybos darbus privaloma vadovautis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis (Žin., 1993, Nr. 72-1368).

29. Sodinti ir persodinti želdinius galima tik turint apželdinimo ar želdinių rekonstrukcijos projektą, parengtą pagal respublikinių statybos normų RSN 151-92 ,,Miestų ir gyvenviečių sodybos“ 2.3 punkto reikalavimus ir statybos techninį reglamentą STR 2.06.01: 1999 ,,Miestų, miestelių ir kaimų sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27-773).

30. Atstumai nuo pastatų, inžinerinių tinklų, įrenginių iki medžių ir krūmų, kai jų laja yra ne didesnė kaip 5 metrai, nurodyti šios tvarkos priede.     t045149priedas.doc

31. Sodinant ar persodinant želdinius būtina laikytis medelių ir krūmų sodinimo reikalavimų.

32. Neprigijusius medelius ir krūmus darbų rangovai privalo atsodinti savo lėšomis per 2 metus.

33. Fiziniai ir juridiniai asmenys už savavališkai nupjautus ar kitaip sunaikintus medžius ir krūmus atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.

34. Neteisėtai nupjovus ar sužalojus želdinius, nuostoliai apskaičiuojami pagal  Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodiką (Žin., 1998, Nr. 26-706; 1999, Nr. 95-2756; 2002, Nr. 38-1404).

35. Jei sunaikinus želdinius padaroma žala fizinių ir juridinių asmenų turtui, asmenys dėl šių nuostolių gali kreiptis į teismą.

Prašymas.doc

Medžių pjovimas visoje Lietuvoje